Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht Rivertech om alle medewerkers en andere betrokkenen te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt. In deze privacyverklaring wordt daarom beschreven hoe Rivertech omgaat met persoonsgegevens. Hoe Rivertech persoonsgegevens beveiligd, wat Rivertech met de persoonsgegevens doet en op welke gronden dat wordt gedaan. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@rivertechgroup.com.

Wie is Rivertech?

Rivertech is de besloten vennootschap Rivertech B.V., kantoorhoudende te (6825 MS) Arnhem aan Delta 60, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24423752.

Hoe gebruikt Rivertech uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Rivertech persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rivertech voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rivertech worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verwerken van personeelsadministratie
Gegevens: Arbeidsgerelateerde gegevens (NAW, BSN, werkprestatie, verzuim/verlof en arbeidsconflict)
Grondslag: Wettelijke verplichting (Arbeidsovereenkomst)
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verwerken van sollicitaties
Gegevens: NAW-gegevens, arbeidsgerelateerde gegevens (welke patenten in bezit), arbeidsverleden, telefoonnummer, e-mailadres.
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Daarvoor hebben wij onze ICT-leverancier ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leverancier zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Rivertech heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Wanneer u de persoonsgegevens wilt zien die bij Rivertech over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Rivertech. U kunt verzoeken dat Rivertech uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rivertech te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rivertech of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Rivertech te verkrijgen. Rivertech zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rivertech u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Rivertech verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rivertech ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rivertech worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rivertech worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop Rivertech uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@rivertechgroup.com. Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met de directie van Rivertech. Mocht u er met de directie van Rivertech niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.